Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 moet iedere school passend onderwijs bieden. Dit betekent dat iedere school het onderwijs moet laten aansluiten op de mogelijkheden van elke leerling. Soms moet er daarom gezocht worden naar aanvullende ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit een arrangement op de school waar de leerling is geplaatst, of uitlopen op het zoeken naar een setting waarin het kind op zijn
plaats is. Het belang van het kind staat bij Scholengroep Perspectief op de eerste plaats.

Visie

De basis voor goed en Passend Onderwijs ligt bij de basisscholen. Dit is de reden waarom wij zoveel
mogelijk leerlingen in het basisonderwijs, dus zo thuisnabij als maar mogelijk, de juiste ondersteuning
willen bieden, ook de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Echter voor leerlingen die
onvoldoende profiteren van het aanbod van de reguliere basisschool, willen we de scholen voor
speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO) beschikbaar houden.

Terugplaatsing

Voor de leerlingen die zich binnen het SBO, SO of VSO zodanig ontwikkelen dat terugplaatsing naar
een reguliere (basis)school mogelijk wordt, zal Scholengroep Perspectief zich maximaal inzetten om terugplaatsing, eventueel met extra ondersteuning, mogelijk te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over Passend onderwijs verwijzen naar het visiedocument Passend onderwijs genaamd: “scholen met Perspectief, passend onderwijs voor ieder kind.” Dit document kunt u vinden op onze website bij documenten of door hier te klikken.

De plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.

Copyright © 2024 | SBO De Baldakijn | Scholengroep Perspectief | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden